محصولات

پادلــر

دستـــگاه روتــوتیلــر(کلوخ خردکن دوّار)

روتوکولتیواتور گیربکس سبک

روتیــواتـور سنگیـن مدل HIH

روتیــواتـور نیمـه سنگیـن

روتیـواتــور گلـــدونی

روتیـواتـورکشــو یی

روتیواتور بازوئی هیدرولیکی متحرک

روتیواتور کشویی سنسوردار

روتیواتور کشویی نیمه سنگین

سیستم کنـارزن

چیـزل مرکب سبـک

چیزل مرکب

روتــوچیــزل

روتوچیزل پکـر مرکب

نهرکن (جوی و پشتـه ساز)

نهرکن (جوی و پشتـه ساز)

سیکلــو تیلـر(پاور هارو)

سیکلــو تیلـر(پاور هارو)

ساقــه خـردکــن دوّار عمــودی

ساقــه خـردکــن دوّار عمــودی

گاوآهن دوّار دیسکی

گاوآهن دوّار دیسکی

سمپاش

سمپاش