واحد کنترل کیفیت

تمامی محصولات هادی بر اساس استانداردهای تدوین شده  ملی ایران و جهان کنترل می شود. همچنین دارای تاییدیه گزارش آزمون از مرکز توسعه مکانیزاسیون می باشد .

بازدید ظاهری

تمامی محصولات پس از تولید توسط پرسنلی مجرب و آموزش دیده کنترل کیفیت از لحاظ  ، عملکردی ، مشخصات ظاهری و اشکالات احتمالی روی سطوح داخلی و خارجی محصول مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.