تماس با ما


آدرس
ایـــران . مــازندران . جـــویبار کیلـــومتـــر2 جــــاده قـــائمشهـــر

تلفن
+98 11 42 54 92 77
+98 11 42 54 92 78
+98 11 42 54 36 78

فکس
+98 11 42 54 63 78

ایمیل
info@ch-hadico.ir
info@ch-hadico.com